James Rensink – Yucaipa Christian Church, Yucaipa, CA